God arkitektur og spændende byrum. Hvad er din holdning til Frederiksborgvej 3-5?

Kommunens bygninger i den centrale del af Farum på Frederiksborgvej 3-5 har rummet mange funktioner – først en kommuneskole, senere kommunal administration og en daginstitution. Om cirka et år er alle disse funktioner rykket ud. I stedet banker fremtiden på døren. Miljø-, Plan- og Teknikudvalget ser gerne, at den gamle skole, Frederiksborgvej 3, bevares, og at der syd herfor bygges moderne boliger til seniorer og unge. Udvalget beder nu om synspunkter på de byplanmæssige rammer, der skal danne grundlag for et senere udbud af kommunens ejendom.

Farum Midtby skal styrkes som et levende og attraktivt bymiljø. Centralt beliggende boliger, inspirerende pladser ude og inde samt plads til liberale erhverv og kontorer skal være med til at sikre, at Farum også i fremtiden er et attraktivt sted at både bo og besøge. På Frederiksborgvej 3-5 ser byrådet stor værdi i at få nye aktiviteter ind i de gamle skolebygninger fra 1920erne og et nybyggeri syd herfor. Med fokus på arkitektonisk kvalitet og et spændende byrum skal der skabes en stærk sammenhæng mellem offentlige, kulturelle og erhvervsrettede funktioner.

"Vi ønsker mere byliv i Farum Midtby, og en ombygning af den gamle skolebygning skal understøtte dette i størst muligt omfang. Det kunne fx ske ved at have café- og kulturliv i stueetagerne og boliger eller kontorerhverv på de øvrige etager", siger formand for Miljø-, Plan- og Teknikudvalget, John Ingemann Allentoft (C). "Samtidig skal det grønne præg udbygges, blandt andet ved en stærkere kobling til Kumbelhaven”.

Inden området sættes til salg, har borgere, erhvervsliv og andre interesserede mulighed for at sætte præg på de byplanmæssige rammer, som skal gælde for området. Overordnet set handler det om bevaring af den gamle skole, den fremtidige anvendelse af gamle og nye bygninger, omfanget og placering af byggeriet, støjforhold, veje og stier, parkering og arkitektur. Et udkast til disse byplanmæssige rammer kan ses på kommunens hjemmeside. Man kan komme med kommentarer til rammerne frem til den 29. november 2017.

"Udvalget ønsker at skabe mulighed for flere boliger - for både seniorer, familier og unge - i Farum Midtby. Frederiksborgvej 3-5 giver os en unik mulighed for centralt beliggende, bæredygtige boliger og mødesteder. Vi vil bevare de kulturhistoriske værdier, sikre de grønne værdier og skabe attraktive mødesteder", siger næstformand i Miljø-, Plan og Teknikudvalget, Lene Munch-Petersen (A).

Hvis byrådets vision for området skal lykkes, skal der udarbejdes en ny lokalplan for området, når der foreligger et konkret forslag til områdets anvendelse og bebyggelse. Et forslag til ny lokalplan vil blive sendt i offentlig høring - formentlig i løbet af 2018.

Det forudsættes, at det delvist privatejede grønne friareal mellem det kommunale kulturhus og det private sundhedshus kan indgå i en samlet plan for områdets disponering. Samtidig skal arealet med cykelparkering på hjørnet af Frederiksborgvej og Stavnsholtvej indgå i det samlede projekt.

Det sker der nu:

  • Frem til den 29. november 2017 kan alle komme med kommentarer og ønsker til de byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5.
  • Miljø-, Plan- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Furesø Byråd beslutter sig for de endelige rammer for områdets udnyttelse på baggrund af høringssvarene.
  • Senere vil området skulle udbydes, og det mest attraktive tilbud vælges.
  • Når køberen er fundet, vil kommunen udarbejde et lokalplanforslag, der sendes i offentlig høring.

Send dine kommentarer og forslag til Furesø Kommune, Center for By og Miljø senest den 29. november 2017 til bme@furesoe.dk, via Digital Post til Furesø Kommune eller med post til Stiager 2, 3500 Værløse.

Rådhusgrunden i Farum

Kontakt

Center for By og Miljø

Plan og Byg
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf. 7235 5420

Natur og Miljø
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf. 7235 5325

Vej og Park
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 5355

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)