Forslag til Lokalplan 16.2.1

Offentlig bekendtgørelse af Forslag til Lokalplan 16.2.1

 

Forslag til Lokalplan 16.2.1 – boliger på Brudedalen 56 i Stavnsholt, Farum

 

Furesø Byråd har den 30.maj 2018 vedtaget at offentliggøre Forslag til Lokalplan 16.2.1 (Tillæg til Lokalplan 16.2) - boliger på Brudedalen 56 i Stavnsholt, Farum. Planforslaget er offentliggjort i perioden den 7. juni 2018 til og med den 26. august 2018.

 

Lokalplanforslagets indhold

Lokalplan 16.2.1 omfatter ejendommene Brudedalen 56 og en del af den tilstødende fællesvej. Ejendommene ligger i den sydvestlige del af området ”Brudegården” i Stavnsholt i Farum.

 

Ejendommene er i dag i Lokalplan 16.2 udlagt til ”offentlige formål, institution eller lignende” og anvendes i dag til gæstedagpleje og legestue for dagplejen i Farum. Lokalplanforslaget er tilvejebragt for, at ejendommene fremover kan anvendes til boligformål. Forslaget giver mulighed for, at der kan etableres op til to fritliggende enfamiliehuse til helårsbeboelse. Bebyggelsesprocenten fastsættes til 30, så der kan bygges i ca. samme omfang som hidtil. Ved ændring af de matrikulære forhold må der ikke fremkomme grunde, der er mindre end 800 m2. Desuden fastsættes bestemmelse om, at der til hver bolig skal etableres mindst to bilparkeringspladser på egen grund.

 

Herudover supplerer lokalplanforslaget Lokalplan 16.2, idet forslaget både tilføjer og præciserer bestemmelser for ejendommene. Det drejer sig om bl.a. byggelinjer mod naboskel, tagmaterialer på boligbebyggelse, overdækninger samt skiltning.

 

Lokalplanforslaget betyder, at følgende bestemmelser i den gældende Lokalplan 16.2 ophæves inden for lokalplanforslagets område:

§ 2.2 om områdets afgrænsning,

§ 3.3 om anvendelse til offentligt formål,

§ 4.1 om udstykning,

§ 5.3 om vejadgang,

§ 6.1 om bebyggelsesprocent,

§ 7.1 om facaders ydre fremtræden,

§ 7.2 om tage,

§ 7.3 om skiltning.

Resten af bestemmelserne i Lokalplan 16.2 gælder fortsat for lokalplanforslagets område.

 

Her kan planforslaget ses:

Planforslaget findes i en digital udgave på kommunens hjemmeside: www.furesoe.dk/hoering. Desuden er planforslaget fremlagt på kommunens tre biblioteker.

Har du bemærkninger til planforslaget?

Bemærkninger til planforslaget skal sendes til Furesø Kommune, Center for By og Miljø, bme@furesoe.dk eller med post til Stiager 2, 3500 Værløse, eller via Digital Post til Furesø Kommune.

 

Bemærkninger skal være Furesø Kommune i hænde senest den 26. august 2018.

 

Planforslagets midlertidige retsvirkninger

Efter planlovens § 17 må området ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der kan foregribe den endelige lokalplan. Retsvirkningerne gælder til planen er endeligt vedtaget og offentliggjort, dog højst et år efter forslagets offentliggørelse.

 

Afgørelse om miljøvurdering

Efter miljøvurderingsloven skal myndigheden vurdere og træffe afgørelse om, hvorvidt en plan, der kun fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller angiver mindre ændringer i sådanne planer, kan få væsentlig indvirkning på miljøet og skal miljøvurderes nærmere i en miljørapport. Denne vurdering kaldes en screening.

 

Byrådet har foretaget en sådan screening af lokalplanforslaget og vurderet, at forslagets bestemmelser om etablering af to enfamiliehuse kun vil have få og uvæsentlige miljøkonsekvenser. Screeningen kan findes bagerst i lokalplanhæftet.

 

Byrådet har i forlængelse heraf truffet afgørelse om, at der ikke gennemføres yderligere miljøvurdering med udarbejdelse af en miljørapport.

 

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse om miljøvurdering, kan du klage til Planklagenævnet. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Du kan finde yderligere information om Planklagenævnet på www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet.

 

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Det koster 900 kr. at klage for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, myndigheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

 

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

 

Klagefristen udløber 4 uger efter fra afgørelsen er offentligt bekendtgjort. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

 

Offentliggørelsesdato

Byrådets vedtagelse af Forslag til Lokalplan 16.2.1 er offentligt bekendtgjort på Furesø Kommunes hjemmeside torsdag den 7. juni 2018.

Sidst opdateret 25. juni 2018

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.