Offentliggørelse af forslag til Lokalplan 136 - Tæt lav boligbebyggelse ved Rolighedsvej

Byrådet har den 31. januar 2018 vedtaget at offentliggøre ovennævnte plan for tæt lav boligbebyggelse ved Rolighedsvej. Planforslaget er offentliggjort i peri-oden tirsdag d. 6. februar til tirsdag d. 10. april 2018.

Lokalplanforslagets indhold
Lokalplan 136 omfatter et område, der i dag er bebygget med en bygning, hvor der har været drevet erhverv med lager. Bygningen ønskes nedrevet.

Lokalplanforslaget muliggør, at der på grunden må opføres senioregnet boligbebyggelse bestående af 6 boliger på maks. 120 m2 i 1 etage, som har et grønt udtryk i forhold til omgivelserne og med to bilparkeringspladser til hver bolig. Derudover skal der etableres én handicap parkeringsplads og én gæsteparkeringsplads i lokalplanområdet.

Den sydøstlige del af lokalplanområdet er støjbelastet på grund af trafikken fra Ring 4, hvorfor der i lokalplanen stilles krav om etablering af støjisolerende foranstaltninger i den østlige gavl-facade og sydlige facade. Det fremgår af støj-beregninger, at placeringen af boligbebyggelsen med sadeltag reducerer støjudbredelsen fra vejtrafikken fra Ring 4 på opholdsarealerne udendørs.

Lokalplan 136 er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser for rammeområde 12B4.

Mindretalsudtalelse
Ved Byrådets behandling af lokalplanforslaget stemte Øjvind Vilsholm (Ø) imod. Enhedslisten mener, at der skal stilles højere miljømæssige krav til byggeriet - herunder krav om genanvendelse af regnvand til tøjvask og toiletskyl.

Her kan planforslaget ses
Planforslaget er digitalt og kan ses på kommunens hjemmeside: www.furesoe.dk/hoering og på Furesø Kommunes biblioteker.

Har du bemærkninger til planforslaget?
Bemærkninger skal senest den 10. april 2018 sendes til Furesø Kommune, Center for By og Miljø, bme@furesoe.dk eller med post til Stiager 2, 3500 Værløse, eller via Digital Post til Furesø Kommune.

Lokalplanforslagets retsvirkninger
Efter planlovens § 17 må området ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der kan foregribe den endelige lokalplan. Retsvirkningerne gælder til planen er endeligt vedtaget og offentliggjort, dog højst et år efter forslagets offentliggørelse.

Miljøvurdering og klagevejledning
Efter Miljøvurderingsloven skal myndigheder foretage miljøvurdering af planer og programmer, der kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Byrådet har på baggrund af screeningen bagest i lokalplanhæftet vurderet, at Lokalplan 136 og det byggeri, som planerne åbner mulighed for, ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet. Byrådet har i forlængelse heraf truffet afgørelse om, at der ikke gennemføres yderligere miljøvurdering med udarbejdelse af en miljørapport.

Hvis man ønsker at klage over afgørelsen om miljøvurderingen, kan man klage til Planklagenævnet. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Man logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom man plejer, typisk med NEM-ID. Man kan finde yderligere information om Planklagenævnet på www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når man klager, skal man betale et gebyr. Gebyrets størrelse afhænger af om man klager som borger eller som virksomhed/myndighed/organisation.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis man ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal man sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Hvis man ønsker at indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske inden seks måneder fra den dag, man har modtaget afgørelsen.


Byrådets vedtagelse af FORSLAG til Lokalplan 136 er offentligt bekendtgjort på Furesø Kommunes hjemmeside tirsdag den 6. februar 2018.


Sidst opdateret 06. februar 2018

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressenSiden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.