Dispensationer

Får græsser laanshøj
Furesø Kommune offentliggør landzonetilladelser og dispensationer fra bygge- og beskyttelseslinjer uden om søer åer, skove, fredede fortidsminder og kirker i henhold til planlovens § 35, stk. 8 og 9 og bekendtgørelse til naturbeskyttelsesloven om bygge- og beskyttelseslinjer, § 5, samt naturbeskyttelseslovens §3.

Aktuelle dispensationer

Dispensation til: Fra lov: Område: Klagefrist:
 

Dispensation til renovering og forlængelse af gangbro, ved Præstesø

 Naturbeskyttelsesloven  Kirke Værløse 13. marts  
Dispensation til overgang hen over sten- og jorddige langs Farum Lillevang Museumsloven Farum By 13. marts 2018
Dispensation til at opføre en helårsbolig - Sommervej 43  Naturbeskyttelsesloven Stavnsholt By, Farum  28. februar 2018
Dispensation til lukning af grøft og dræn på Flyvestationen Naturbeskyttelsesloven Bringe By 16. januar 2018

Dispensation til at jævne bred og rydde træer og krat ved sø nr. 491 nordvest for krydset mellem Slangerupvej og Frederiksborgvej

Naturbeskyttelsesloven  Farum 12. december
Dispensation til at jævne bred ved sø nr. 20b nord for Værløse Svømmehal Naturbeskyttelsesloven  Værløse 12. december
Dispensation fra sø- og å-beskyttelseslinjen til opstilling af 28 radiomaster   Naturbeskyttelsesloven  Furesø  23. november 
Dispensation til at oprense sø nr. 513 og rydde omkringstående pilekrat ved Slangerupvej Naturbeskyttelsesloven  Farum By 7. november
Dispensation til at oprense sø nr. 512 og rydde omkringstående pilekrat ved Slangerupvej Naturbeskyttelsesloven  Farum By 7. november 
Afgørelse om dispensation for afstandskrav til rørlagt vandløb Vandløbsloven/Vandløbsregulativ  Bregnerød By   

Reduktion af skovbyggelinje Lokalplan 121

Naturbeskyttelsesloven

Jonstrup/Sydlejren

Ingen 

 

Afsluttede dispensationer i 2017

 

Dispensation til: Fra lov: Område: Klagefrist: 
Dispensation til oprensning af sø og grøft - Mosevangsvej 45  Naturbeskyttelsesloven  Farum By  11. oktober 2017 
Dispensation til naturpleje - Brede Enge 7  Naturbeskyttelsesloven  Farum By  3. oktober 2017
Dispensation til at opsætte hegn i Farum Sortemose Naturbeskyttelsesloven  Kirke Værløse  17. august 2017 
Dispensation til at fjerne landingslysanlæg på matr.nr. 39 Borup Sø Naturbeskyttelsesloven Kirke Værløse 17. august 2017 
Dispensation til at etableretemporært vandhul på matr. nr. 39 Borup Sø Naturbeskyttelsesloven Kirke Værløse 25. juli 2017  
Dispensation til at oprense privat sø på ved Dr. Mundtsvej 7  Naturbeskyttelsesloven Farum  25. juli 2017 
Dispensation til etablering af udløbsrør i en mose på matr.nr. 6 g Bringe By Naturbeskyttelsesloven  Bringe By  18. juli 2017 
Landzonetilladelse og dispensation til livredderskur på Furesøbad, Frederiksborgvej 101  Naturbeskyttelsesloven/Planloven  Værløse  14. juli 2017
Dispensation til at rydde vedmateriale på matr.nr. 98 bt, Farum Kaserne Naturbeskyttelsesloven  Farum 4. juli 2017 
Dispensation til naturpleje i en sø på matr.nr. 7 h og 7 k, Farum Vest-fredningen  Naturbeskyttelsesloven  Farum 4. juli 2017
Dispensation til at rydde vedmateriale på matr.nr. 3 a, Søndersø  Naturbeskyttelsesloven  Søndersø  4. juli 2017 
Dispensation til at forstærke yderbroen til havneanlægget i Furesøbad   Naturbeskyttelsesloven  Furesø  4. juli 2017
Dispensation til etablering af badebro - Nordlige bred af Søndersø Naturbeskyttelsesloven  Søndersø   4. juli 2017
Dispensation til oprensning af sø på matr.nr. 1 f Jonstrup Vang   Jonstrup Vang  Jonstrup Vang  6. juni 2017 
Dispensation fra søbeskyttelseslinjen - Sommervej 43 Naturbeskyttelsesloven  Stavnsholt By  24. maj 2017 

§ 3 dispensation til at anlægge cykelsti langs med Perimetervej på offentligt vejareal 

Bilag 1 - § 3 dispensationsansøgning Amphi Consult

Bilag 2 - Vurdering af § 3 arealer i sydlejren Amphi Consult

Bilag 3 - Miljørapport Sydlejren - Miljøvurdering af forslag til lokalplan 121

Bilag 4 - Registreringer af EU beskyttede arter på Flyvestation Værløse

 

Naturbeskyttelsesloven 

Bringe By   21. marts 2017 
§ 3 dispensation til retablering af afvandingsgrøfter ved OB Muusvej Naturbeskyttelsesloven Farumgård  3. marts 2017 
§ 3 dispensation til oprensning af grøft i moseareal ved Lejrvej  Naturbeskyttelsesloven  Kirke Værløse  14. februar 2017
§ 3 dispensation til naturpleje af et mindre moseareal, matr.nr. 39 Naturbeskyttelsesloven Borup Sø   17. januar 2017
§ 3 dispensation til omlægning af vandløb i Jonstrup, LP 119 Jonstrup Vang  Jonstrup Vang  10. januar 2017
Sidst opdateret 13. februar 2018

Kontakt

Furesø Kommune

Tlf.: 7235 4000
Mandag-fredag kl. 10-14
Torsdag dog kl. 10-17

Akut - kontakt uden for åbningstid

Borgerservice åbningstider

Find Furesø Kommune på instagram  Følg Furesø Kommune på facebook  Følg Furesø Kommune på LinkedIn

Furesø Kommunes EAN-numre 
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190