Topbillede til fanebladet borger

Jordvarme

Før etablering af jordvarmeanlæg, skal du søge om tilladelse hos kommunen.

Du ansøger via Byg og Miljø.

Før du kan etablere et jordvarmeanlæg, skal kommunen have givet en tilladelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 19 samt bekendtgørelse om jordvarmeanlæg.

Kommunen har udarbejdet et færdigmeldingsskema og et eftersynsskema for jordvarmeanlæg. Vær opmærksom på, at færdigmelde anlægget når det er installeret. Når vi har modtaget færdigmeldingen, registrerer vi jordvarmeanlægget i BBR.

Ved ansøgning om jordvarmeanlæg skal kommunen bl.a. have oplyst afstanden fra det ansøgte jordvarmeanlæg til eventuelle drikkevandsboringer/-brønde.

Eksempler på typiske vilkår, som kommunen stiller i forbindelse med en tilladelse til etablering af et jordvarmeanlæg med brine (vand og frostsikringsmiddel) 

  • Jordvarmeanlægget skal udføres som ansøgt.
  • Efter udførslen af det tilladte anlæg skal der indsendes skriftlig dokumentation for anlæggets endelige placering. Til denne dokumentation hører en målfast tegning over varmeslangernes placering.
  • Varmeoptagesystemet skal være tæt og forsynet med et trykovervågningssystem samt en alarm og en sikkerhedsanordning, der i tilfælde af lækage i varmesystemet stopper anlægget.
  • Der skal anvendes vand og godkendt frostsikringsvæske som varmetransmissionsmiddel (Furesø Kommune opfordrer til at bruge det mest miljøvenlige frostsikringsmiddel, såsom IPA-sprit)
  • Ejeren skal sørge for, at anlægget mindst én gang årligt efterses af en sagkyndig i jordvarmeanlæg specielt mht. trykovervågningssystemets funktion, sikkerhedsanordningen og anlæggets tæthed. Ejeren skal opbevare en kopi af resultatet af kontrollen i mindst 10 år.
  • Ejeren af anlægget skal sikre, at dette er i en sådan vedligeholdelsesstand, at der ikke foreligger åbenbar, nærliggende risiko for, at der kan ske forurening af jord og grundvand, herunder må der ikke være synlig tæring af rørsystemet.
  • Får ejeren mistanke om, at anlægget er utæt skal kommunen straks underrettes, og ejeren skal straks træffe foranstaltninger, der kan bringe evt. udstrømning til ophør f.eks. ved tømning af anlægget. Dette skal ske ved bistand af en sagkyndig på området.
  • Bortskaffelse af væske fra anlægget skal ske efter kommunens anvisning.
Sidst opdateret 31. august 2018

Kontakt


Natur og Miljø
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf. 7235 5325

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)