Topbillede til fanebladet borger

Hække, hegn og fortov

Hækklipning
Som grundejer ved en vej har du en del af ansvaret for at holde fortovet og vejområdet pænt og rent.
Din indsats er med til, at Furesø Kommune er rar og smuk at bo og færdes i.

Som grundejer ved en vej eller sti har du en del af ansvaret for at holde fortovet og vejområdet pænt og rent.

Du skal klippe din hæk helt ind til skel mod offentlig vej eller sti, og det samme gælder buske eller træer, der vokser ud over fortovet eller rabatten og kan genere gående eller cyklister.

Større træer kan også dække for en del af gadelyset, så oversigtsforholdene forringes.

Du kan også give os et tip ved hjælp af borgertip, hvis du fx ser forvoksede hække eller grene, der dækker for skilte og andet.

Sådan skal din hæk være klippet

Din hæk og anden beplantning, der vender ud mod offentlig vej, fortov eller sti, skal være klippet helt ind til skellet.

Det er et krav af hensyn til postbuddet og skraldemanden, men også dine andre medborgere. Der skal være fri passage for trafikken på både fortove, veje og stier samt gode oversigtsforhold fra sideveje og private grunde. Der skal være en frihøjde over fortov og cykelsti på 2,8 m. Frihøjden over kørebanen skal være 4,2 m. Ligeledes skal skilte, brandhaner, lygtestandere og teknikskabe klippes fri af beplantning, så de er tydelige og tilgængelige.

Når du vil plante en ny hæk, træer eller anden beplantning mod vej, skal du være opmærksom på, at der oftest er regler for dette i den lokalplan, der gælder for din ejendom. Du kan finde lokalplan for dit område via kommunens digitale kort.
Illustration af frihøjde

Uenighed om hegn og hække mellem naboer

Læs alt om hegnsyn, hvilke sager Hegnsynet kan behandle, hvordan det foregår, og hvor meget det koster.

Sådan holder du dit fortov rent

Når du skal gøre dit fortov rent, skal du blandt andet:
•Fjerne ukrudt
•Feje arealer med fast belægning
•Fjerne affald og andet, der er til ulempe for færdslen eller er særligt forurenende
•Holde trapper til ejendommen rene
•Holde rabatter og nedløbsriste i vejkanten rene

Kommunen har ansvar for at holde kørebaner, cykelstier og offentlige p-pladser rene.

Særligt for private fællesveje

Grundejere med vej-ret til private fællesveje og stier har de samme pligter, der er nævnt ovenfor.

Desuden skal de holde fortov, rabatter og kørebane ud for deres ejendom til midten af kørebanen rene. Læs mere om private fællesveje.


Sidst opdateret 04. april 2017

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen