Topbillede til fanebladet borger

Spørgsmål og svar om byggeri

Hvem gemmer sig?
Her finder du en liste med ofte stillede spørgsmål og svar. Listen vil blive opdateret løbende.

Kan jeg bygge carport, garage, udhus m.m. uden at søge?

Både JA og NEJ. Den 1. juli 2017 kom der nye regler i bygningsreglementet. Det betyder, at du nu kan opføre garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende bygninger med et samlet areal på op til 50 m², uden byggetilladelse  fra Furesø Kommune. Det er altså det samlede areal af alle småbygninger på grunden der ikke må overstige  50 m².
MEN du skal overholde alle regler i bygningsreglementet, når du opføre disse bygninger, og du skal give besked til BBR, når du har bygget. Der skal til BBR gives oplysninger om bygningens størrelse, bygningens anvendelse , samt tag og væg materialer.  
OG vær opmærksom på, at der gælder mange andre regler for disse småbygninger, som det er dit ansvar at overholde og søge tilladelse til. F.eks. vejbyggelinjer, højdebestemmelser, bebyggelsesprocent og materialekrav i en lokalplan, fastsatte skovbyggelinjer eller søbeskyttelseslinjer, krav om landzonetilladelse, placering/udformning af ny overkørsel, krav om tilladelse til nedsivning af regnvand m.m. Det er IKKE tilladt at opføre en småbygning under 50 m², som er i strid med byggeloven eller anden lovgivning

Er der skrappe tekniske krav til mit boligbyggeri?

JA. Byggeri af begrænset kompleksitet (enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse, tilbygninger til disse m.m.) skal overholde alle tekniske krav i bygningsreglementet. Furesø Kommune skal ikke sagsbehandle de tekniske forhold i enfamiliehuse m.m. (byggeri af begrænset kompleksitet), men vi skal sikre os at du, senest når du færdigmelder dit byggeri, har underskrevet en erklæring og indsendt den til os sammen med alt relevant teknisk dokumentation til sagen. 
For byggeri af begrænset kompleksitet skal Furesø Kommune alene sagsbehandle de bebyggelsesregulerende bestemmelser, inden vi giver byggetilladelse.

Skal jeg efterisolere mit gulv, når jeg bygger nyt?

NEJ. Når du f.eks. hugger dit gulv op, lægger gulvvarme og ny belægning, har du ikke pligt til at efterisolere. Men det er naturligvis en god idé at gøre det.  

Skal jeg efterisolere mit tag, når jeg bygger nyt?

JA. Når du skifter tag har du pligt til at efterisolere. Det vil sige, hvis du f.eks. lægger nyt stålpladetag ovenpå det gamle tag eller lægger ny tagpapdækning i form af underpap og overpap, så skal du isolere taget efter de almindelige regler for byggeri i bygningsreglementet. 
Lovgrundlag: BR15, kapitel 7.4.2.

Er det vigtigt at radonsikre sin bolig?

JA. Radon er en radioaktiv luftart, som er kræftfremkaldende. Det er derfor af sundhedsmæssig betydning at holde indholdet af radon i luften indendørs på et så lavt niveau som muligt. På Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside kan du læse meget mere om radon og enfamiliehuse.

Kan Furesø Kommune sende kopier af tegninger fra en ejendomsmappe til mig?

NEJ. Men du kan se alle lukkede byggesager m.m. i vores digitalt byggesagsarkiv. Hvis du skal bruge tegninger fra en igangværende byggesag, skal du eller din byggerådgiver selv møde op i Forvaltningen, og tage kopi af det materiale du skal bruge. På den måde er du også sikker på, at du får præcis de kopier du ønsker.

Hvornår gælder kravet om byggeskadeforsikring?

Kravet om obligatorisk byggeskadeforsikring gælder for ansøgninger om byggetilladelse til nye huse, som Furesø Kommune modtager den 1. april 2008 eller senere. Som udgangspunkt gælder forsikringen ikke for ansøgninger, som er modtaget før 1. april 2008, medmindre ansøgningen er så ufyldestgørende, at vi vurderer, at der reelt er tale om et forsøg på omgå bestemmelsen.
Lovgrundlag: Lov om ændring af byggeloven, lov om almene boliger m.v. og lov om bygnings- og boligregistrering (Lov nr. 575 af 6/6 2007).

Kan min byggetilladelse blive forlænget?

NEJ. En byggetilladelse bortfalder, hvis arbejdet ikke er startet inden et år efter, at du har modtaget tilladelsen. Furesø Kommune har ikke mulighed for at forlænge gyldigheden. Hvis du ikke er påbegyndt inden et år, skal du altså ansøge igen om en ny byggetilladelse, hvis du stadig ønsker at udføre byggearbejdet. Der gælder tilsvarende regler for anmeldelsessager.
Lovgrundlag: Byggelovens § 16, stk. 1.

Fastsætter bygningsreglementet min byggemulighed?

Både JA og NEJ. I bygningsreglementet er der fastsat en bebyggelsesprocent for blandt andet enfamiliehuse, men hvis en lokalplan eller byplanvedtægt har fastsat noget andet for din ejendom, så gælder disse bestemmelser forud for reglerne i bygningsreglementet. Kun hvis en Lokalplan eller Byplanvedtægt ikke har fastsat bestemmelser om, hvor meget du må bygge, eller hvis der slet ikke er en gældende Lokalplan eller Byplanvedtægt for din ejendom, kan du benytte byggemuligheden, der er fastsat i bygningsreglementet. 
Lovgrundlag: BR15, kapitel 2.
Beregning af for eksempel en bebyggelsesprocent, som er fastlagt i en Lokalplan, skal i øvrigt ske efter de beregningsregler*, der var gældende, da Lokalplanen blev vedtaget.
*(Der har i en årrække hersket uklarhed i landets kommuner om, hvilke beregningsregler der skulle anvendes hvornår. Ministerier og Naturklagenævnet har nu fastslået at en bebyggelsesprocent i en lokalplan skal beregnes som nævnt overfor. Furesø Kommune har fulgt denne praksis siden kommunesammenlægning 1. januar 2007.) 

Har jeg ret til at bygge nyt, hvis jeg river min gamle bygning ned?

NEJ. Ikke nødvendigvis. Når en bygning er nedrevet eller brændt, så er den væk, og du skal søge om enhver ny bygning. Din gamle garage var for eksempel placeret tættere på vej, end det nu er tilladt ifølge en ny lokalplan for dit boligområde.

Må jeg terrænregulere i min have?

Både JA og NEJ. Der er tit fastsat regler for en maksimal terrænregulering i en lokalplan eller i en deklaration. Dem skal du overholde. Er der ikke sådanne regler på din grund, så siger bestemmelserne i Byggelovens § 13, at Furesø Kommune kan påbyde dig at ændre en terrænregulering, hvis vi skønner den er til gene for din nabo. Vejledende regler om terrænregulering siger, at der altid skal være mindst 0,5 m fra skel og hen til hvor terrænreguleringen begynder. Herfra må en skråning så ikke have en stejlere hældning end 38°.
Du må ikke have hævet opholdsareal nærmere naboskel end 2,5 m.
Sidst opdateret 21. juni 2018

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen